HomeFull ListFAQ

Rhythm Nation

  US release 24 October, 1989
  UK release 30 October, 1989
  Album version (5:31)
  Album version (vinyl) (4:42)
  7" Edit (4:30)
  Instrumental 7" (4:45)
  7" CHR Remix (4:08)
  7" House Nation Edit (4:23)
  12" House Nation Mix (8:07)
  12" House Nation Mix - UK edit (6:51)
  House Nation Groove (6:45)
  7" United Nation Mix Edit (3:37)
  12" United Mix (6:37)
  United Dub (6:11)
  Rhythm Mix (4:48)
  Thank You Nation 1814
   - with Sly & The Family Stone (5:17)

12" United Mix (sample)